top of page
connection-1.jpg

AWS LIFT

Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ lên mây với khoản hỗ trợ credit lên tới $83,500

AWS Lift là chương trình được thiết kế đặc biệt dành riêng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ bắt đầu hành trình chuyển đổi số cùng AWS.

Các doanh nghiệp hợp pháp đăng ký chương trình và có hóa đơn thanh toán chỉ từ $1 đã có thể nhận được $750 AWS Promotional Credits để bắt đầu tận hưởng các dịch vụ của AWS. Khi nhu cầu sử dụng AWS tăng lên, doanh nghiệp sẽ có thể nhận được các mức credit cấp độ cao hơn trong vòng 12 tháng với tổng trị giá lên tới $83,500.

Tổng quan về chương trình AWS Lift

Lợi ích của chương trình AWS Lift

Sau khi đăng ký và được duyệt chương trình AWS Lift, bạn có thể nhận được tối đa $83,500 AWS Promotional Credit. Để bắt đầu, chỉ cần tạo tài khoản và bắt đầu sử dụng AWS. Chỉ cần hóa đơn chạm ngưỡng $1 trong vòng 90 ngày sau khi đăng ký AWS, bạn sẽ nhận được khoản credit trị giá $750. Khi bạn tăng mức sử dụng các dịch vụ AWS trong vòng 12 tháng tiếp theo và hoàn thành mỗi Tier, bạn sẽ nhận được thêm AWS Promotional Credit.

 

Để biết thêm về cách AWS tính toán mức sử dụng dịch vụ, xem thêm ở phần điều khoản & điều kiện chương trình AWS Lift

Screenshot 2023-06-30 091647.png

1* Yêu cầu Tier: Đạt mức sử dụng AWS cho từng tier, tính theo tháng dương lịch 

2* Yêu cầu Tier: Tất cả khoản AWS Promotional Credits được cấp ở Tier trước cần được sử dụng hết để được nhận thêm AWS Promotional Credit ở Tier tiếp theo 

3*  Yêu cầu Tier: Bạn cần phải hoàn thành Well Architected Framework

Lưu ý về quyền lợi chương trình

 • Bạn sẽ chỉ nhận AWS Promotional Credits tương ứng với mỗi Tier 1 lần

 • Ngày đạt mức $1 hóa đơn đầu tiên sẽ được đánh dấu là "ngày khởi đầu lợi ích" của bạn. Hiệu lực của chương trình sẽ kết thúc vào "ngày kết thúc lợi ích", chính xác là sau 12 tháng từ ngày khởi đầu lợi ích. "ngày khởi đầu lợi ích" phải bắt đầu trong vòng 90 ngày kể từ khi AWS thông báo chấp nhận đăng ký chương trình AWS Lift của bạn.

 • Tất cả AWS Promotional credits được cấp trong 12 tháng kể từ "ngày khởi đầu lợi ích" sẽ hết hạn vào "ngày kết thúc lợi ích"

 • AWS Promotional Credits hợp lệ được kiểm tra dựa trên các mốc sử dụng và được cấp vào đầu tháng tiếp theo

 • Bạn không thể nhận được lợi ích tài chính từ các chương trình AWS khác khi tham gia chương trình này

 • Tham khảo điều khoản và điều kiện để biết tiêu chí đủ điều kiện cho chương trình AWS Lift.

ĐIều khoản và điều kiện chương trình AWS Lift

Cập nhật gần nhất: 16/02/2023

Các điều khoản và điều kiện AWS Lift này ("Điều khoản và Điều kiện") điều chỉnh sự tham gia của bạn trong Chương trình AWS Lift ("Chương trình") và là một thỏa thuận giữa bên hợp đồng AWS tương ứng ("AWS," "chúng tôi," "chúng ta," hoặc "của chúng tôi") như được xác định trong Thỏa thuận Khách hàng AWS hoặc thỏa thuận khác với chúng tôi quy định việc sử dụng Dịch vụ (thỏa thuận này được gọi là "Thỏa thuận") và bạn hoặc công ty hoặc thực thể bạn đại diện ("bạn" hoặc "của bạn"). Sự tham gia của bạn trong Chương trình được quy định bởi các Điều khoản và Điều kiện này, bất kỳ điều khoản bổ sung nào được nêu trong Lợi ích Chương trình AWS Lift và Thỏa thuận (bao gồm Điều khoản Trang web AWS, Quyền riêng tư AWS và Chính sách Sử dụng của AWS). Các thuật ngữ được viết hoa sử dụng nhưng không được định nghĩa trong các Điều khoản và Điều kiện này sẽ có các ý nghĩa mô tả trong Lợi ích Chương trình AWS Lift, Điều khoản và Điều kiện AWS Promotional Credits hoặc trong Thỏa thuận. 1. Tổng quan về Chương trình AWS Lift. Chương trình cung cấp cho các khách hàng tham gia các lợi ích mô tả trong Lợi ích Chương trình AWS Lift ("Lợi ích"). 2. Tham gia vào Chương trình. Để tham gia vào Chương trình, bạn phải: (a) hoàn tất quá trình đăng ký (bạn phải đăng ký thay mặt một công ty, sử dụng tên miền email thuộc sở hữu của công ty đó và bao gồm tên miền trang web thuộc sở hữu của công ty đó), (b) doanh thu hàng năm từ $10.000.000 đến $75.000.000 (dựa trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính trước đó), (c) đã chịu các phí hoặc lệ phí dưới $750 trung bình mỗi tháng cho Dịch vụ AWS trong ba tháng dương lịch trước khi đăng ký, (d) nhận được ít hơn $500 ở AWS Promotional Credits thông qua các chương trình AWS khác trong 12 tháng dương lịch trước khi đăng ký, (e) đồng ý hợp tác với một đối tác từ Mạng Đối tác AWS để đánh giá môi trường IT & ứng dụng của bạn và hỗ trợ triển khai đám mây AWS của bạn, và (f) nhận được một email từ AWS thông qua việc chấp thuận sự tham gia của bạn. Nếu bạn không cung cấp cho AWS thông tin đầy đủ hoặc chính xác trong quá trình đăng ký, bạn có thể trì hoãn hoặc bị loại khỏi sự tham gia vào Chương trình. Chúng tôi sẽ gửi thông tin liên quan đến việc đăng ký của bạn và Chương trình đến địa chỉ email được chỉ định trong quá trình đăng ký. Bạn cam đoan với chúng tôi rằng bạn được ủy quyền để ký kết các Điều khoản và Điều kiện này thay mặt cho công ty đang đăng ký tham gia vào Chương trình. 3. Giới hạn. Bạn chỉ có thể tham gia vào Chương trình nếu công ty được chỉ định trong quá trình đăng ký có địa điểm địa lý nơi Chương trình có sẵn, như mô tả trong Câu hỏi thường gặp Chương trình AWS Lift. Bạn chỉ có thể tham gia vào Chương trình một lần và không được đăng ký nhiều tài khoản AWS cho Chương trình. Các Lợi ích (a) chỉ có thể được áp dụng vào tài khoản AWS mà bạn chỉ định cho Chương trình ("Tài khoản AWS được chỉ định"), và (b) không thể được kết hợp với AWS Promotional Credits khác trong các chương trình AWS khác. 4. AWS Promotional Credits. Để bắt đầu nhận AWS Promotional Credits theo Chương trình này, bạn phải chịu các phí và lệ phí phải trả cho việc sử dụng Dịch vụ AWS (trừ Dịch vụ không đủ điều kiện được mô tả trong Điều khoản và Điều kiện AWS Promotional Credits) trong Tài khoản AWS Được chỉ định của bạn ("Sử dụng AWS") ít nhất là 1 đô la Mỹ trong vòng 90 ngày kể từ khi AWS chấp thuận sự tham gia của bạn vào Chương trình. Ngày mà bạn đáp ứng yêu cầu này lần đầu tiên được gọi là "Ngày Bắt đầu Tín dụng AWS". Bạn sẽ nhận được AWS Promotional Credits bổ sung liên quan đến mức Lợi ích tiếp theo nếu, trong 12 tháng dương lịch kể từ Ngày Bắt đầu Tín dụng AWS, (a) Sử dụng AWS của bạn trong một tháng dương lịch đáp ứng hoặc vượt quá ngưỡng áp dụng được mô tả trong Lợi ích, và (b) tất cả AWS Promotional Credits mà bạn đã nhận trước đó đã được áp dụng. Bạn chỉ sẽ nhận được AWS Promotional Credits liên quan đến mỗi mức Lợi ích một lần, tổng cộng lên tối đa 83.500 đô la Mỹ trong Chương trình. Để xác định AWS Promotional Credits trong từng mức, Sử dụng AWS của bạn sẽ được kiểm tra sau khi kết thúc mỗi tháng dương lịch. AWS Promotional Credits được áp dụng tự động vào hóa đơn hàng tháng của bạn và hết hạn sau 12 tháng dương lịch kể từ Ngày Bắt đầu Tín dụng AWS. 5. Chấm dứt hoặc Đình chỉ. AWS có quyền sửa đổi hoặc hủy Chương trình vào bất kỳ thời điểm nào. AWS cũng có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Chương trình, bao gồm bất kỳ phần nào của Chương trình hoặc việc sử dụng bất kỳ Lợi ích nào được nhận trong Chương trình, vào bất kỳ thời điểm nào với bất kỳ lý do nào, bao gồm nếu bạn vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này. Nếu sự tham gia của bạn vào Chương trình bị đình chỉ hoặc chấm dứt vì bất kỳ lý do nào, bạn sẽ ngừng ngay việc sử dụng tất cả các Lợi ích. 6. Công khai và Tiếp thị. Chúng tôi có thể liệt kê tên công ty của bạn, trang web và thông tin liên hệ khác của công ty trong một thư mục hoặc trong các nguồn tài nguyên tương tự liên quan đến Chương trình hoặc trên trang web của chúng tôi. Bạn đồng ý chúng tôi có quyền công khai, sử dụng và tiếp thị tên công ty của bạn, như mô tả trong Điều khoản và Điều kiện Trang web AWS.

 • AWS Lift là gì?
  AWS Lift là một chương trình mới được thiết kế để giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMBs) khởi động hành trình sử dụng dịch vụ đám mây AWS một cách an toàn và hiệu quả về chi phí. Khi các doanh nghiệp sử dụng dịch vụ đám mây, họ sẽ mở khóa AWS Promotional Credits trong Chương trình này, bắt đầu từ $750 và tăng lên tổng cộng lên $83.500 trong vòng 12 tháng dương lịch.
 • Tôi có thể chèn hình ảnh, video hoặc ảnh GIF vào câu hỏi thường gặp không?
  AWS Lift hiện tại đang hỗ trợ các khu vực: - Australia - India - Indonesia - Japan - Korea - Malaysia - New Zealand - Philippines - Singapore - Thailand - Vietnam
 • Đối tượng hợp lệ tham gia chương trình AWS Lift ?
  AWS Lift dành cho các doanh nghiệp có: (i) doanh thu hàng năm từ $10.000.000 đến $75.000.000 (ii) phí hoặc chi phí sử dụng dịch vụ AWS thấp hơn trung bình $750 mỗi tháng trong ba tháng dương lịch trước khi đăng ký, (iii) nhận được $500 AWS credits hoặc ít hơn trong 12 tháng dương lịch trước khi đăng ký và, (iv) đồng ý hợp tác với một đối tác từ Mạng lưới Đối tác AWS (AWS Partner Network) để đánh giá môi trường IT & ứng dụng và hỗ trợ triển khai đám mây AWS cho doanh nghiệp của bạn.
 • Ngoài các khoản AWS credit, có các hình thức hỗ trợ nào khác?
  Bạn sẽ được partner OSAM đánh giá môi trường IT & ứng dụng và hỗ trợ triển khai AWS. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể sử dụng nguồn tham khảo về đào tạo & chứng chỉ của AWS
 • Nếu tôi dừng tham gia chương trình sớm thì có gặp bất lợi gì không?
  Bạn có thể dừng tham gia chương trình bất kỳ lúc nào và không gặp phải bất lợi gì.
 • Làm thế nào để đăng ký chương trình AWS Lift?
  Bạn chỉ cần để lại thông tin để nhận được tư vấn và hướng dẫn cụ thể cách tham gia AWS Lift từ OSAM
 • Tôi đang trong quá trình thành lập công ty và chưa có tên miền email/website chính thức. Tôi có thể tham gia chương trình không?
  Bạn có thể tiếp tục đăng ký chương trình, AWS sẽ đánh giá hồ sơ đăng ký của bạn trên cơ sở từng trường hợp (case by case)
 • Đăng ký cho AWS Lift của tôi sẽ được xử lý trong bao lâu?
  Đăng ký AWS Lift được xử lý theo thứ tự được nhận. Thường mất từ bảy đến mười ngày làm việc để AWS xử lý đơn đăng ký của bạn.
 • Tôi có nhiều tài khoản AWS cho công ty. Liệu tôi có thể sử dụng nhiều tài khoản AWS để đăng ký chương trình không?
  Một công ty chỉ được tham gia chương trình một lần, và không được đăng ký nhiều tài khoản AWS cho chương trình này.
 • Tôi có thể tham gia chương trình AWS Lift nếu đang nhận AWS credit từ các chương trình khác không?
  Bạn không được tính là hợp lệ để tham gia chương trình nếu nhận quá $500 AWS Credits từ các chương trình AWS trong vòng 12 tháng dương lịch gần nhất
 • Làm sao để sử dụng AWS Credits?
  Bạn không cần thực hiện bất kỳ hành động nào. AWS Credits sẽ tự động được sử dụng trong Tài khoản AWS đã chỉ định của bạn sau khi được cấp. AWS Credits sẽ trừ đi các phí và chi phí phát sinh cho các Dịch vụ AWS hợp lệ, trong hoặc sau chu kỳ thanh toán mà bạn nhận được AWS Credits. Bạn có thể xem, theo dõi và giám sát AWS Credits của mình trong Bảng điều khiển Quản lý Chi phí và Thanh toán AWS.
 • Làm thế nào để cung cấp tài khoản AWS chỉ định để sử dụng AWS Credits?
  Bạn có thể cung cấp cho OSAM tài khoản chỉ định để sử dụng AWS Credits trong trường hợp đăng ký AWS Lift của bạn được chấp nhận
 • Tôi có thể sử dụng AWS Credits để làm gì?
  Bạn có thể sử dụng AWS Credits để tiếp cận hơn 200 dịch vụ của AWS, từ các công nghệ cơ sở như tính toán, lưu trữ và cơ sở dữ liệu đến các công nghệ mới nổi như học máy và trí tuệ nhân tạo, hồi quy dữ liệu và phân tích...
 • AWS Promotional Credits không áp dụng cho những khoản chi phí nào?
  AWS Credits không áp dụng cho bất kỳ phí hoặc chi phí nào liên quan đến Amazon Mechanical Turk, Dịch vụ Hỗ trợ AWS không hợp lệ, AWS Marketplace, đăng ký hoặc chuyển nhượng tên miền Amazon Route 53, bất kỳ Dịch vụ đào tiền điện tử nào, hoặc bất kỳ phí trước cho bất kỳ Dịch vụ nào như Savings Plans và Reserved Instances. Bất kỳ dịch vụ nào khác không được liệt kê trong Bảng điều khiển Quản lý Chi phí và Thanh toán AWS (AWS Billing and Cost Management Console ) sẽ không được bao gồm trong AWS credits
 • AWS credits có thể được sử dụng cho các hóa đơn đã thanh toán trước đây không?
  AWS Credits trong tài khoản AWS đã chỉ định của bạn chỉ được áp dụng để trừ đi phí và chi phí phát sinh cho các Dịch vụ AWS hợp lệ trong chu kỳ thanh toán mà bạn nhận được Credits. AWS Credits không thể được sử dụng để trừ hoặc thanh toán các hóa đơn AWS trong quá khứ. Ví dụ, nếu AWS Credits của bạn được phát hành trong tài khoản AWS đã chỉ định của bạn vào tháng 5, AWS Credits của bạn sẽ không được tính vào các hóa đơn AWS của bạn từ tháng 4 hoặc các tháng trước đó.
 • AWS Credits áp dụng cho Reserved Instances and Saving Plans
  AWS Credits được áp dụng cho Reserved Instances và Savings Plans theo cùng cách như các Dịch vụ AWS khác. Tuy nhiên, các khoản phí trả trước (upfront fees) cho Reserved Instances và Savings Plans không được bao gồm trong AWS Credits
 • Tôi có thể theo dõi thông tin chi tiết về AWS Credits, khoản credits đã sử dụng ở đâu?
  Bạn có thể theo dõi chi tiết AWS Credits bao gồm số lượng chính xác credit, ngày hết hạn, lượng credits còn lại và các dịch vụ có thể áp dụng credits tại AWS Billing and Cost Management Console.
 • Tôi sẽ nhận được AWS Credits vào lúc nào?
  Để bắt đầu nhận Tín dụng AWS trong Tài khoản AWS đã chỉ định của bạn, bạn phải phát sinh chi phí và có hóa đơn thanh toán tối thiểu là $1 trong vòng 90 ngày (kể từ khi AWS chấp thuận tham gia của bạn vào Chương trình). Bạn sẽ nhận được AWS Credits bổ sung nếu bạn hoàn thành mỗi Tier, như được mô tả trong Lợi ích của Chương trình. Để hoàn thành một Tier: (a) bạn phải đáp ứng Yêu cầu sử dụng AWS hàng tháng, (b) tất cả Tín dụng AWS được phát hành trong một Tier trước đó phải được sử dụng đầy đủ, và (c) nếu có, đáp ứng các yêu cầu khác cho Tier đó, như được mô tả trong Lợi ích của Chương trình.
 • Các khoản credits có thời hạn bao lâu? Nếu tôi chưa sử dụng hết các khoản credits thì điều gì sẽ xảy ra?
  Tất cả các khoản Credits được cấp trong chương trình AWS Lift sẽ hết hạn sau 12 tháng dương lịch kể từ ngày hóa đơn thanh toán của bạn đạt mức $1 tại Tài khoản AWS chỉ định, sau khi AWS chấp thuận tham gia của bạn vào chương trình. Ví dụ, nếu hóa đơn $1 của bạn ở ngày bất kỳ trong tháng 10 năm nay, AWS promotional Credit sẽ hết hạn vào ngày 31 tháng 10 năm tới. Credit được cấp trong tháng thứ 11 và tháng thứ 12 sẽ có hạn sử dụng tối đa 2 tháng sau khi được cấp
 • Tôi có thể chuyển nhượng hoặc bán AWS Credit không?
  Không. AWS Credits không thể chuyển sang tài khoản AWS khác. Bạn không được bán, cho thuê, chuyển nhượng AWS Credits. Nếu bạn vi phạm chính sách này, AWS Credits của bạn sẽ bị thu hồi.
 • Tôi có cần phải đạt mọi Tier không? Nếu không đạt hoặc duy trì mức độ sử dụng AWS theo Tier thì khoản AWS Promotional Credits của tôi có bị hạn chế gì không?
  Bạn có thể hoàn thành một Tier trong bất kỳ tháng nào trong khoảng thời gian của chương trình. Bạn không cần phải hoàn thành từng tier theo trình tự hoặc đạt các tier một cách đều đặn mỗi tháng. Nếu bạn nhảy lên một tier cao hơn, tất cả các tín dụng tích lũy sẽ được phát hành, bao gồm cả các tier bị bỏ qua ở giữa. Sau khi các AWS Credits đã được phát hành, bạn có thể lựa chọn sử dụng chúng theo nhu cầu kinh doanh của bạn.
 • Credits của tôi sắp hết hạn, liệu có cách nào để gia hạn không?
  AWS không thể gia hạn AWS Credits, ngay cả khi AWS Credits chưa được sử dụng
 • AWS Promotional Credits của tôi có thể hoàn trả hoặc xin cấp lại không?
  AWS Credits cannot be refunded or re-issued into your Designated AWS Account, even if your AWS Credits were incorrectly used or accidentally consumed. AWS Credits không thể hoàn trả hay cấp lại vào Tài khoản AWS Chỉ định của bạn, kể cả trong trường hợp AWS Credit được sử dụng không theo chủ đích.

Liên hệ với OSAM

Để được tư vấn cụ thể về đăng ký AWS Lift & bắt đầu hành trình lên mây cùng AWS

bottom of page