top of page
Logo.2.png

Cung cấp tư vấn về các sản phẩm, giải pháp đến từ Amazon Web Services

Các dịch vụ được tư vấn tiêu biểu
Arch_Amazon-RDS_64_5x.png
Arch_AWS-Systems-Manager_64_5x.png
Arch_AWS-Database-Migration-Service_64_5x.png
AWS Database Migration Service
Arch_AWS-Service-Catalog_64_5x.png
Arch_Amazon-Redshift_64_5x.png
Amazon Redshift
Arch_AWS-Control-Tower_64_5x.png
Arch_Amazon-CloudFront_64_5x.png
Amazon CloudFront
Arch_AWS-CloudFormation_64_5x.png
Arch_Amazon-QuickSight_64_5x.png
Amazon QuickSight
Arch_AWS-Config_64_5x.png
AWS Config
AWS Service Catalog
AWS Control Tower
AWS CloudFormation
AWS Systems Manager
Arch_Amazon-API-Gateway_64_5x.png
Arch_AWS-WAF_64_5x.png
Arch_AWS-Lambda_64_5x.png
Arch_Amazon-EKS-Cloud_64_5x.png
Arch_AWS-Server-Migration-Service_64_5x.png
Amazon API Gateway
AWS WAF
AWS Lambda
Amazon EKS
AWS Server Migration Service
bottom of page