top of page
Abstract Background

AWS Database Migration Service

Dịch vụ di chuyển cơ sở dữ liệu của AWS

Amazon DMS là gì?

Dịch vụ di chuyển cơ sở dữ liệu của AWS (AWS DMS) là một dịch vụ di chuyển và sao chép được quản lý, giúp bạn di chuyển cơ sở dữ liệu và khối lượng công việc phân tích của mình sang AWS một cách nhanh chóng, bảo mật và với thời gian ngừng hoạt động tối thiểu và không tổn thất dữ liệu

Product-Page-Diagram_AWS-Database-Migration-Service_Homogenous-Database-Migrations_Reduced

Di chuyển đồng nhất

Female employeee working in a server room

Doanh nghiệp cần chuyển sang cơ sở dữ liệu được quản lý

Các trường hợp sử dụng Amazon DMS

Muốn thoát khỏi những khoản phí cấp phép và thúc đẩy doanh nghiệp tăng trưởng

Tạo bản dự phòng cho các cơ sở dữ liệu và kho dữ liệu trọng yếu

Cải thiện việc tích hợp với tập hợp dữ liệu

Lợi ích của Amazon RDS

Khám phá, đánh giá, chuyển đổi và di chuyển tự động các khối lượng công việc phân tích & cơ sở dữ liệu 

 Giảm thiểu thời gian gián đoạn, đảm bảo hoạt động trong thời gian di chuyển

Hỗ trợ di chuyển database đồng nhất và không đồng nhất từ Oracle, SQL server, PostgreSQL, MySQL, MongoDB...và các công cụ cơ sở dữ liệu nguồn mở

Arch_AWS-Database-Migration-Service_64_5x.png

Di chuyển cơ sở dữ liệu hàng terabyte với chi phí thấp

Nhận tư vấn về Amazon RDS từ các chuyên gia của OSAM

bottom of page