top of page
connection-1.jpg

AWS LIFT

Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ lên mây với khoản hỗ trợ credit lên tới $83,500

Điều khoản và điều kiện chương trình AWS Lift

Các điều khoản và điều kiện AWS Lift này ("Điều khoản và Điều kiện") điều chỉnh sự tham gia của bạn trong Chương trình AWS Lift ("Chương trình") và là một thỏa thuận giữa bên hợp đồng AWS tương ứng ("AWS," "chúng tôi," "chúng ta," hoặc "của chúng tôi") như được xác định trong Thỏa thuận Khách hàng AWS hoặc thỏa thuận khác với chúng tôi quy định việc sử dụng Dịch vụ (thỏa thuận này được gọi là "Thỏa thuận") và bạn hoặc công ty hoặc thực thể bạn đại diện ("bạn" hoặc "của bạn"). Sự tham gia của bạn trong Chương trình được quy định bởi các Điều khoản và Điều kiện này, bất kỳ điều khoản bổ sung nào được nêu trong Lợi ích Chương trình AWS Lift và Thỏa thuận (bao gồm Điều khoản Trang web AWS, Quyền riêng tư AWS Chính sách Sử dụng của AWS). Các thuật ngữ được viết hoa sử dụng nhưng không được định nghĩa trong các Điều khoản và Điều kiện này sẽ có các ý nghĩa mô tả trong Lợi ích Chương trình AWS Lift, Điều khoản và Điều kiện AWS Promotional Credits hoặc trong Thỏa thuận.

 

1. Tổng quan về Chương trình AWS Lift. Chương trình cung cấp cho các khách hàng tham gia các lợi ích mô tả trong Lợi ích Chương trình AWS Lift ("Lợi ích").

 

2. Tham gia vào Chương trình. Để tham gia vào Chương trình, bạn phải: (a) hoàn tất quá trình đăng ký (bạn phải đăng ký thay mặt một công ty, sử dụng tên miền email thuộc sở hữu của công ty đó và bao gồm tên miền trang web thuộc sở hữu của công ty đó), (b) doanh thu hàng năm từ $10.000.000 đến $75.000.000 (dựa trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính trước đó), (c) đã chịu các phí hoặc lệ phí dưới $750 trung bình mỗi tháng cho Dịch vụ AWS trong ba tháng dương lịch trước khi đăng ký, (d) nhận được ít hơn $500 ở AWS Promotional Credits thông qua các chương trình AWS khác trong 12 tháng dương lịch trước khi đăng ký, (e) đồng ý hợp tác với một đối tác từ Mạng Đối tác AWS để đánh giá môi trường IT & ứng dụng của bạn và hỗ trợ triển khai đám mây AWS của bạn, và (f) nhận được một email từ AWS thông qua việc chấp thuận sự tham gia của bạn. Nếu bạn không cung cấp cho AWS thông tin đầy đủ hoặc chính xác trong quá trình đăng ký, bạn có thể trì hoãn hoặc bị loại khỏi sự tham gia vào Chương trình. Chúng tôi sẽ gửi thông tin liên quan đến việc đăng ký của bạn và Chương trình đến địa chỉ email được chỉ định trong quá trình đăng ký. Bạn cam đoan với chúng tôi rằng bạn được ủy quyền để ký kết các Điều khoản và Điều kiện này thay mặt cho công ty đang đăng ký tham gia vào Chương trình.

 

3. Giới hạn. Bạn chỉ có thể tham gia vào Chương trình nếu công ty được chỉ định trong quá trình đăng ký có địa điểm địa lý nơi Chương trình có sẵn, như mô tả trong Câu hỏi thường gặp Chương trình AWS Lift. Bạn chỉ có thể tham gia vào Chương trình một lần và không được đăng ký nhiều tài khoản AWS cho Chương trình. Các Lợi ích (a) chỉ có thể được áp dụng vào tài khoản AWS mà bạn chỉ định cho Chương trình ("Tài khoản AWS được chỉ định"), và (b) không thể được kết hợp với AWS Promotional Credits khác trong các chương trình AWS khác.

 

4. AWS Promotional Credits. Để bắt đầu nhận AWS Promotional Credits theo Chương trình này, bạn phải chịu các phí và lệ phí phải trả cho việc sử dụng Dịch vụ AWS (trừ Dịch vụ không đủ điều kiện được mô tả trong Điều khoản và Điều kiện AWS Promotional Credits) trong Tài khoản AWS Được chỉ định của bạn ("Sử dụng AWS") ít nhất là 1 đô la Mỹ trong vòng 90 ngày kể từ khi AWS chấp thuận sự tham gia của bạn vào Chương trình. Ngày mà bạn đáp ứng yêu cầu này lần đầu tiên được gọi là "Ngày Bắt đầu Tín dụng AWS". Bạn sẽ nhận được AWS Promotional Credits bổ sung liên quan đến mức Lợi ích tiếp theo nếu, trong 12 tháng dương lịch kể từ Ngày Bắt đầu Tín dụng AWS, (a) Sử dụng AWS của bạn trong một tháng dương lịch đáp ứng hoặc vượt quá ngưỡng áp dụng được mô tả trong Lợi ích, và (b) tất cả AWS Promotional Credits mà bạn đã nhận trước đó đã được áp dụng. Bạn chỉ sẽ nhận được AWS Promotional Credits liên quan đến mỗi mức Lợi ích một lần, tổng cộng lên tối đa 83.500 đô la Mỹ trong Chương trình. Để xác định AWS Promotional Credits trong từng mức, Sử dụng AWS của bạn sẽ được kiểm tra sau khi kết thúc mỗi tháng dương lịch. AWS Promotional Credits được áp dụng tự động vào hóa đơn hàng tháng của bạn và hết hạn sau 12 tháng dương lịch kể từ Ngày Bắt đầu Tín dụng AWS.

 

5. Chấm dứt hoặc Đình chỉ. AWS có quyền sửa đổi hoặc hủy Chương trình vào bất kỳ thời điểm nào. AWS cũng có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Chương trình, bao gồm bất kỳ phần nào của Chương trình hoặc việc sử dụng bất kỳ Lợi ích nào được nhận trong Chương trình, vào bất kỳ thời điểm nào với bất kỳ lý do nào, bao gồm nếu bạn vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này. Nếu sự tham gia của bạn vào Chương trình bị đình chỉ hoặc chấm dứt vì bất kỳ lý do nào, bạn sẽ ngừng ngay việc sử dụng tất cả các Lợi ích.

 

6. Công khai và Tiếp thị. Chúng tôi có thể liệt kê tên công ty của bạn, trang web và thông tin liên hệ khác của công ty trong một thư mục hoặc trong các nguồn tài nguyên tương tự liên quan đến Chương trình hoặc trên trang web của chúng tôi. Bạn đồng ý chúng tôi có quyền công khai, sử dụng và tiếp thị tên công ty của bạn, như mô tả trong Điều khoản và Điều kiện Trang web AWS.

bottom of page